Alla kan söka bostad hos Nynäshamnsbostäder AB. Vi förmedlar lägenheter efter kötid.

Du kan registrera dig i vår intressebank från den dag du fyller 16 år.

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad, både nya och interna sökanden. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler skall gälla för alla bostadssökande och att reglerna därför skall vara så enkla som möjligt att tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

Reglerna skall också vara enkla att förstå för de bostadssökande. De skall snabbt få ett besked om hur de kan få bostad och i vilken mån vi kan uppfylla deras specifika önskemål.

Kundkontakterna skall kännetecknas av lyhördhet, flexibla lösningar samt snabb och smidig hantering av bostadsansökningarna.

Som ny kund / sökande skall man registrera sig i AB Nynäshamnsbostäders intressebank. Detta gör man via vår hemsida www.nynasbo.se eller via kontakt med vår uthyrning på 08-520 687 50.

Erbjudande om bostad skickas ut till de åtta bostadssökande med längst kötid.

AB Nynäshamnsbostäder förbehåller sig fri prövningsrätt bland dessa sökande.

______________________________________________________________

Krav för godkännande av ny hyresgäst

 • Sökande skall vara 18 år fyllda
 • Sökande skall ha fast/deklarerad inkomst från arbete, pension eller studiestöd från CSN
 • Sökandens blivande hyra får ej överstiga 30% av bruttoinkomsten inräknat bostads- och underhållsbidrag
 • Sökande skall inte ha några betalningsanmärkningar registrerade hos KFM.
 • Sökande skall inte ha återkommande störningar hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande skall inte under de senast tre åren ha hyresskulder hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande med a-kassa godkännes om minst 200 dagar återstår .
 • Egen företagare skall kunna visa föregående års bokslut samt reviderat revisorsutlåtande för gällande år. En kopia av registreringsbeviset och F-skattsedel erfordras också.
 • Sökande måste delta på visning av lägenheten innan kontraktsskrivning kan ske.  (Läs våra sökregler här)

Ungdomsmärkta lägenheter kan sökas av personer mellan 18-25 år. Seniormärkta lägenheter kan sökas av personer som är 59 år eller äldre.

_______________________________________________________________

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

 • Upp till 50 kvm, max tre personer
 • Upp till 70 kvm, max fyra personer
 • Upp till 90 kvm, max sex personer
 • Upp till 110 kvm, max åtta personer
 • Upp till 120 kvm, max tio personer

Antalet personer avser vuxna och barn. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Begränsningen i antal boende har med boendemiljön att göra.

________________________________________________________________

För att kontrollera ovanstående krav för godkännande finns följande rutiner

 • Referens tages hos tidigare hyresvärd.
 • Sökande skall lämna arbetsgivarintyg, inkomst från pension eller bidragsintyg (såsom studie-, underhåll-, eller bostadsbidrag )
 • Kreditupplysning inhämtas alltid .
 • Borgensåtagande kan godkännas i särskilda fall, dock endast om en liten del av vårt krav på inkomst saknas.
 • Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd godkännes inte som inkomstgrund. Särskild överenskommelse kan träffas med Socialförvaltningen om försöks- och stödlägenheter.
 • Vid betalningsanmärkning registrerad hos KFM skall skuldsaldot vara 0:- vid kontraktsskrivning.

_______________________________________________________________

Krav för godkännande vid internbyte

 • Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bestånd skall ha varit boende i sin lägenhet minst 12 månader. Vid kortare boendetid prövas skälen till bytet från fall till fall. Som särskilda skäl kan räknas   kraftigt  försämrad inkomst, eller sjukdom som kräver annat boende. Uppsägningstiden är 3 månader enligt hyreslagens bestämmelser. Detta kan i vissa fall innebära dubbel hyra för hyresgästen.
 • Besiktning skall genomföras av hyresgästens befintliga boende. Vid eventuella skador (som hyresgästen åsamkat) skall dessa åtgärdas eller ersättas inom 10 dagar.
 • Hyrorna skall vara betalda utan anmärkningar.
 • Eventuella tidigare skulder till Nynäshamnsbostäder AB skall vara reglerade.
 • Om sökanden byter till bostad med högre hyra skall aktuellt inkomstintyg begäras samt att en ny kreditupplysning skall tas.

 

Överlåtelse av hyresrätten

Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt följande:

 • Rätt för make och sambo att överta kontrakt om bostaden införskaffats för gemensamt boende. Har bodelning eller arvskifte skett kan överlåtelsen inte ifrågasättas
 • Överlåtelse till närstående såsom föräldrar, barn, syskon och släktingar samt till sammanboende som haft dokumenterat gemensamt hushåll i minst 3 år kan prövas från fall till fall.
 • I övrigt skall övertagande hyresgäst uppfylla de vanliga kraven för godkännande av kontrakt.

 

Direktbyten

Med direktbyten menas att två eller flera parter byter bostad med varandra. Kedjan är alltid sluten till dessa parter.

Sökande skall enligt HL 35 § ange beaktansvärda skäl för bytet enligt följande:

 • Sökande behöver permanent bostad på annan ort med anledning av studier eller ny anställning
 • Sökande behöver större eller mindre lägenhet på grund av ändrad sammansättning av familjen
 • Sökande behöver på grund av försämrad ekonomi en lägenhet med lägre hyra
 • Sökande behöver på grund av sjukdom mm en lägenhet som är bättre anpassad till det uppkomna behovet.

För att bytet skall godkännas skall detta enligt Hyreslagen 35 § ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Exempel på påtaglig olägenhet är följande:

 • Sökande kan inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser
 • Det finns risk att sökanden missköter sig

Enligt Hyreslagen § 35 kan andra särskilda skäl tala mot bytet:

 • Att det är känt i ärendet att otillåten ersättning för hyresrätten har förekommit
 • Att sökanden har innehaft lägenheten kortare tid än 1 år. Efter särskild prövning kan undantag medges i dessa fall.

Med anledning av den bostadssituation som råder idag är vi restriktiva med byten. Den som ansöker måste styrka att starka skäl för bytet föreligger. Därför ska ansökan innehålla underlag så som t.ex. arbetsgivarintyg om anledningen är kopplad till arbete, läkarintyg om det föreligger hälsoskäl eller annan dokumentation som kan vara av vikt.

Andrahandsuthyrning

Hyresgäst som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand skall skriftligen begära tillstånd för det hos AB Nynäshamnsbostäder.

Andrahandsuthyrning medges under 12 månader. Förlängning av tillståndet för andrahandsuthyrning kan ske efter särskild prövning.

Följande skäl för tillstånd till andrahandsuthyrning medges:

 • arbete/studier på annan ort (ej inom Stockholms län)
 • provboende av samboförhållande
 • andra beaktansvärda skäl

_____________________________________________________________

Poängberäkning vid bostadsansökan

 • Sökanden som registrerat sig i AB Nynäshamnsbostäders bostadskö får 1 köpoäng/dag.
 • Befintlig hyresgäst hos AB Nynäshamnsbostäder står automatiskt i bostads kö, och även de får 1 köpoäng/dag. Köpoängen räknas från senaste kontraktsskrivningen. D v s vid internbyte nollställs hyresgästens köpoäng.
 • Vid kontraktsskrivning nollställs alltid köpoängen.
 • Vid uppsägning av hyreskontrakt nollställs kötiden. Du måste registrera om dig för att börja samla ny kötid.
 • Vi behandlar inga förturer

Antagande av bolagsstyrelsen 2012-10-30, § 233

Uppsägning av kontrakt

Uppsägning av kontrakt skall vara skriftlig. Uppsägningstiden är normalt tre (3) kalendermånader om inget annat är angivet på hyresavtalet.

Vid uppsägning av bostadskontrakt så stängs ditt konto hos oss ner och din kötid nollställs (gäller inte om du flyttar inom vårt bestånd). Läs mer om utflyttning här.