Säsong för häckande fåglar

Vi får in många klagomål som handlar om störningar från måsar och trutar. Klagomålen gäller framförallt störande skrik från fåg­larna under deras fredade häckningspe­riod mellan 1 april och 31 juli. Under denna period får man inte plocka ägg eller röra bon enligt jaktlagen.

Vad kan vi göra som fastighetsägare?

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret att se till att det inte uppstår olägenhet. Detta regleras genom miljöbalken (Miljöbalken SFS 1998:808 9 kapitlet 9 §).

Som fastighetsägare försöker vi i första hand se till att försvåra för fåglarna att bygga bo i våra områden. Vi försöker också att skrämma bort dem med olika former av attrapper. Under häckningsperioden är fåglarna fredade och deras bon får inte förstöras. Jakt får bara bedrivas under denna tid om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus.

Vad kan du göra som hyresgäst?

Mata inte småfåglar. All matning av småfåglar ska undvikas eftersom det även lockar måsar och trutar till huset.

Ställ inte ut sopor eller annat ätbart på balkong eller uteplats. Finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler till just ditt hus