Vid havet vill jag bo!

Välkommen till Nynäshamnsbostäder

Registrera dig i bostadskön test
Lediga bostäder
Felanmälan

MILJÖPOLICY

AB Nynäshamnsbostäders bostadsområden, bostäder och lokaler ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt samt möjliggöra för våra hyresgäster att kunna leva miljömässigt. Vi skall tillgodose våra kunders behov och förväntningar när det gäller en sund och trivsam boendemiljö. Företaget skall arbeta aktivt för en hållbar utveckling och ta miljöansvar genom ett miljöarbete som bedrivs med ett företagsekonomiskt lönsamt synsätt, och därmed minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi skall informera och stimulera kunder och lokala hyresgästföreningar för att öka delaktigheten i miljöarbetet, och vi redovisar öppet vårt miljöarbete för styrelse, anställda, kunder och allmänheten. Miljöpolicyn täcker hela verksamheten och ska ligga till grund för företagets miljöplanering, strävan mot ständiga miljöförbättringar samt att förebygga föroreningar.


För Nynäshamnsbosrtäder innebär detta att:

  • Samtliga anställda skall ha en grundläggande miljökunskap som fås via utbildning. Alla anställda skall ha goda kunskaper om företagets miljöarbete. Våra kunder och samarbetspartners skall uppleva att företagets miljöarbete bedrivs seriöst.
  • Alla inköp skall utvärderas utifrån miljöhänseende, ekonomi och livslängd.
  • Alla transporter och resor till -, från och inom företaget skall utvärderas ur miljöhänseende och ekonomi.
  • Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser genom att välja energieffektiva produkter och reglersystem som begränsar utsläpp och andra miljöstörningar.
  • Öka möjligheterna för hyresgästerna att källsortera sitt avfall
  • Företagets ledning och samtliga medarbetare ska i sin dagliga verksamhet ta hänsyn till miljöpåverkan. Alla delar ansvaret för hur miljöfrågorna hanteras. Ledningen ansvarar för att skapa goda förutsättningar för miljöarbetet. Personalens kompetens och engagemang i miljöfrågor tas tillvara och utvecklas så att alla är medvetna om sin betydelse i arbetet för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster och samarbeta med konsulter, entreprenörer samt leverantörer som ställer upp på våra miljökrav. Miljötänkandet ska styra våra vardagliga beslut.
  • Efterleva gällande miljölagstiftning är ett minimikrav för oss.

Denna miljöpolicy antogs av styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder.